พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการขาย โดย กลยุทธ์แบบใหม่